Przejdź do treści

Polityka prywatności oraz plików cookies

 

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady pozyskiwania, przetwarzania i zabezpieczania danych osobowych przekazanych przez Klientów w związku z korzystaniem z Serwisu i realizuje obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej zwane „RODO”.

 

Administratorem danych osobowych Klientów jest:

Dane rejestrowe: Pixel Perfect Paweł Lewczuk, ul. Słoneczna 39A, 05-180 Pomiechówek, NIP: 531-161-01-63
Dane kontaktowe: telefon: 789 17 20 40, adres e-mail: kontakt@protectwp.pl (dalej zwany „Administratorem.”)

 

Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych w ramach Serwisu:

Usługodawca gromadzi i przetwarza dane osobowe Klienta zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zwłaszcza przepisami:

 • RODO;
 • krajowymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych;
 • ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną;
 • ustawy Prawo Telekomunikacyjne.

Usługodawca przetwarza dane osobowe podane przez Klienta w procesie składania Zamówienia.

Szczegółowe podstawy prawne i cele przetwarzania są następujące:

 1. Dane osobowe podane w procesie składania Zamówienia w postaci: dane rejestrowe w tym numer NIP Klienta, adres e-mail do kontaktu; adres Strony i/lub Sklepu, które mają być objęte Usługami – dane osobowe niezbędne do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania stosunku pomiędzy Stronami. Podstawa prawna:
  1. 6 ust. 1 lit. b) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
  2. 18 ustawyo świadczeniu usług drogą elektroniczną – usługodawca może przetwarzać dane osobowe usługobiorcy niezbędne do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania stosunku prawnego.
 2. Dane osobowe Klienta mogą być przetwarzane także w celu realizacji praw przysługujących Administratorowi lub w celu wykonania obowiązków. Podstawa prawna:
  1. 6 ust. 1 lit. c) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;
  2. 6 ust. 1 lit. f) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora
 3. Dodatkowe cele przetwarzania to m.in. zapewnieniebezpieczeństwa korzystania z Serwisu, zapewnienie możliwości wyboru i zachowania ustawień personalizowanych, analitycznych i statystycznych, by ulepszać Serwis i Usługę. Podstawa prawna:
  1. art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora.

 

Okres przechowywania danych osobowych:

 1. Dane osobowe Klienta przetwarzane będą przez okres obowiązywania Umowy oraz przez okres, w którym Klient może wystąpić do Usługodawcy z roszczeniami wynikającymi z Umowy.
 2. Po zakończeniu przetwarzania danych osobowych w pierwotnym celu, dane mogą być przetwarzane w innym celu, w sytuacji gdy będzie istnieć ku temu podstawa prawna.

 

Odbiorcy danych:

Administrator będzie przekazywać dane osobowe wyłącznie podmiotom, które będą wykonywać dla niego usługi niezbędne do świadczenia i obsługi Serwisu oraz świadczenia Usług. Podmiotami takim są zwłaszcza dostawcy następujących usług: dostawcy hostingu Serwisu oraz poczty e-mail: AttHost Sp. z o.o., NIP: 7743221825, kurierzy, księgowi, prawnicy, a w zakresie świadczenia Usług: Responsivo Przemysław Rąk, NIP: 953-254-72-02; GoDaddy.com LLC oraz Dropbox International Unlimited Company oraz inni podprocesorzy, na zasadach opisanych w klauzuli powierzenia przetwarzania danych, jaka zawarta jest w Regulaminie. Administrator oświadcza, że przetwarzanie danych przez każdy z takich podmiotów odbywać będzie się na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych i zgodnie z poleceniami Administratora. Odbiorcy usług będą mieli dostęp tylko do takich danych jakie są niezbędne w celu realizacji przez nich usług.

 

Przekazywanie danych do państw trzecich:

Administrator informuje, iż w ramach korzystania przez niego z usług podmiotów trzecich, dane osobowe mogą być przekazywane do państwa trzeciego (podmioty spoza UE). Odnosi się to do dostawców usług w zakresie hostingu kopii bezpieczeństwa Danych Klienta. Usługodawca gwarantuje, iż korzystać będzie z usług tylko takich podmiotów, które podlegają prawu zapewniającemu odpowiedni stopień ochrony danych osobowych. Usługodawca będzie korzystał z usług dostawców gwarantujących odpowiedni stopień ochrony danych, co znajdzie potwierdzenie w deklaracjach dostawców w zakresie poszanowania prywatności i praw wynikających z RODO lub będzie potwierdzone standardowymi klauzulami umownymi lub innymi decyzjami Komisji Europejskiej

 

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji i profilowanie

Administrator nie dokonuje zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym w oparciu o profilowanie.

 

Twoje prawa:

Każdemu Klientowi przysługuje prawo dostępu do swoich danych, prawo do ich sprostowania, żądania usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Klient może także skorzystać z uprawnienia do złożenia wobec Administratora sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz z prawa do przenoszenia danych do innego administratora danych. W przypadku wyrażenia dobrowolnej zgody na przetwarzanie danych osobowych (wizerunek), Klientowi przysługuje prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie, co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Wszelkie prawa jakie przysługują Klientowi będą wykonywane zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa, a zwłaszcza przepisami RODO.

 

Prawo wniesienia skargi do organu:

Informujemy, że w zakresie naruszenia prawa do ochrony danych osobowych lub innych praw przyznanych na podstawie RODO, Klientowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

Pliki cookies

W celu prawidłowego działania Serwisu, wykorzystywane są pliki cookies („ciasteczka”). Pliki cookies to małe pakiety informacji zapisywane na urządzeniu Klienta, zwykle zawierające adres serwisu, datę umieszczenia, datę ważności, unikalny numer i dodatkowe informacje zgodne z przeznaczeniem danego pliku.

Pliki cookies nie zawierają danych pozwalających na Twoją identyfikację, a ich odczytanie jest możliwe wyłącznie przez serwer, który je utworzył.

Klient może wyłączyć zapisywanie plików cookies na swoim urządzeniu, zgodnie z instrukcją producenta przeglądarki, lecz może to spowodować niedostępność części lub całości funkcji Serwisu. Każdy Klient może usunąć zapisane na jego urządzeniu pliki cookies w dowolnej chwili, zgodnie z instrukcją producenta przeglądarki.

Administrator wykorzystuje dwa podstawowe rodzaje plików cookie:

 1. Sesyjne  – usuwane wraz z zakończeniem sesji Klienta,
 2. Stałe – przechowywane przez dłuższy okres.

Administrator korzysta z następujących rodzajów plików cookies:

 1. Cookies wewnętrzne na stronie: używane do dostosowania zawartości  strony internetowej do preferencji Klienta oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych
 2. Cookies zewnętrzne:
  1. Google Analytics – rozwiązanie zapewniane przez Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Korzystanie z tego rozwiązania Administrator opiera na prawnie uzasadnionym interesie, polegającym na tworzeniu statystyk i ich analizie w celu optymalizacji Serwisu.
   Administrator korzysta z analitycznych plików cookies po to, aby ulepszyć funkcjonowanie strony oraz mierzyć, nie identyfikując bezpośrednio danych osobowych użytkownika, skuteczność podejmowanych działań marketingowych.Więcej informacji na temat Google Analytics i plików cookies Google’a znajdziesz na stronie dostawcy usługi: https://support.google.com/analytics/answer/6004245.
   Użytkownik może zablokować przetwarzanie danych przez Google w ramach usługi Google Analytics instalując wtyczkę do przeglądarki, która blokuje tę usługę. Wtyczka dostępna jest pod adresem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
  2. Piksel Facebooka – rozwiązanie zapewniane przez serwis społecznościowy Facebook (Facebook Inc., 1601 S. California Ave. Palo Alto, CA 94304, USA). Ta technologia powoduje, że serwis Facebook wie, że dana osoba w nim zarejestrowana korzysta z Serwisu. Bazuje w tym wypadku na danych, wobec których sam jest administratorem, Operator nie przekazuje od siebie żadnych dodatkowych danych osobowych serwisowi Facebook. Usługa bazuje na wykorzystaniu ciasteczek w urządzeniu końcowym użytkownika.
   Korzystanie z tego rozwiązania Administrator opiera na prawnie uzasadnionym interesie w zakresie analizy, optymalizacji i sprawnego działania naszych usług oraz marketingu własnych produktów i usług.
   Więcej informacji na temat piksela Facebooka znajdziesz bezpośrednio w polityce prywatności Facebooka: https://www.facebook.com/privacy/explanation. Z poziomu swojego konta na Facebooku możesz również zarządzać swoimi ustawieniami prywatności.

 

Zmiany polityki prywatności:

Administrator uprawniony jest do zmiany postanowień Polityki Prywatności.

Skontaktuj się