Przejdź do treści

Regulamin

 

ARTYKUŁ 1. DEFINICJE

Użyte w niniejszym Regulaminie terminy oznaczają:

 1. Cennik – informacja handlowa Usługodawcy przedstawiająca możliwe do wyboru Pakiety Abonamentowe, dostępna na stronie Serwisu oraz stanowiąca Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
 2. Dane Klienta – wszelkie dane, mające charakter danych nieosobowych oraz danych osobowych, znajdujące się wewnątrz panelu administracyjnego CMS WordPress, w tym dane nieudostępniane.
 3. Dane Dostępowe – dane w postaci loginów, haseł i innych danych, które umożliwiają uzyskanie dostępu do Strony lub Sklepu Internetowego Klienta.
 4. Klient – Przedsiębiorca, który zamawia Usługi za pośrednictwem Serwisu.
 5. Okres Abonamentowy – roczny lub miesięczny okres, w którym Klient może korzystać odpłatnie z Usług, na zasadach wynikających z zawartej Umowy.
 6. Opłata Abonamentowa – opłata uiszczana przez Klienta z góry na Okres Abonamentowy z tytułu korzystania z Usług w zakresie wybranego Pakietu Abonamentowego, ustalana na podstawie Cennika obowiązującego w chwili złożenia Zamówienia.
 7. Umowa – umowa o świadczenie Usług, zawarta pomiędzy Usługodawcą a Klientem, drogą elektroniczną w następstwie złożenia przez Klienta Zamówienia na Usługi i akceptacji tego Zamówienia przez Usługodawcę. Zakres praw i obowiązków Stron wyznacza wybrany Pakiet Abonamentowy, Okres Abonamentowy oraz treść niniejszego Regulaminu.
 8. Usługi – zbiór usług świadczonych przez Usługodawcę podstawie Umowy, wyznaczony przez wybrany przez Klienta Pakiet Abonamentowy.
 9. Usługodawca – oznacza administratora Serwisu, którym jest:
  Dane rejestrowe: Pixel Perfect Paweł Lewczuk, ul. Słoneczna 39A, 05-180 Pomiechówek, NIP: 531-161-01-63
  Dane kontaktowe: telefon: 789 17 20 40, adres e-mail: kontakt@protectwp.pl.
 10. Pakiet Abonamentowy – konfiguracja Usługi oferowana przez Usługodawcę.
 11. Przedsiębiorca – oznacza Klienta, który jest osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, osobą prawną albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która korzysta z Serwisu i Usług w celu związanym bezpośrednio z prowadzoną przez siebie działalnością zawodową lub gospodarczą.
 12. Regulamin – oznacza niniejszy Regulamin wraz z Załącznikami, regulujący zasady świadczenia usług drogą elektroniczną, które polegają na realizacji Usług objętych wybranym Pakietem Abonamentowym. Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 13. RODO – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 14. Strony – oznacza Usługodawcę i Klienta.
 15. Strona Internetowa lub Strona – strona internetowa prowadzona przez Klienta.
 16. Sklep Internetowy lub Sklep – strona internetowa posiadająca funkcjonalności sklepu on-line, realizowana za pomocą wtyczki WooCommerce.
 17. Serwis – serwis internetowy prowadzony przez Usługodawcę pod adresem https://protectwp.pl
 18. Zamówienie – oznacza wyrażenie przez Klienta woli na odpłatne korzystanie z Usług objętych wybranym Pakietem Abonamentowym, w wybranym wariancie Okresu Abonamentowego. Zamówienie składane jest przez Klienta w formie elektronicznej za pomocą dostępnego w Serwisie formularza. Złożenie Zamówienia stanowi ofertę zawarcia Umowy.

 

ARTYKUŁ 2. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki składania Zamówień na Usługi świadczone przez Usługodawcę na rzecz Klienta.
 2. Usługi polegają na opiece technicznej dla Stron i Sklepów. Opieka techniczna obejmuje administrację, aktualizację oraz wykonywanie kopii bezpieczeństwa. Szczegółowy zakres Usług wynika z wybranego Pakietu Abonamentowego.
 3. Usługi będą realizowane przez Usługodawcę lub działającego w jego imieniu podwykonawcę. Klient wyraża zgodę na korzystanie przez Usługodawcę z podwykonawców. Usługodawca ponosi odpowiedzialność za działania podwykonawcy, jak za własne działania.
 4. Informacje zawarte w Serwisie oraz Cenniku stanowią zaproszenie do zawarcia Umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
 5. Warunkiem umożliwiającym korzystanie przez Klienta z Serwisu jest spełnienie wymagań technicznych opisanych w art. 10 Regulaminu.

 

ARTYKUŁ 3. ZŁOŻENIE ZAMÓWIENIA

 1. Zamówienia składane są za pośrednictwem Serwisu.
 2. W następstwie wypełnienia przez Klienta formularza Zamówienia oraz zaakceptowania Regulaminu, dochodzi do złożenia Zamówienia na Usługi w wybranym przez Klienta Pakiecie Abonamentowym oraz wariancie Okresu Abonamentowego (oferta zawarcia Umowy).
 3. Złożenie zamówienia wymaga:
  1. podania następujących danych:
   1. dane rejestrowe w tym numer NIP Klienta
   2. adres e-mail do kontaktu;
   3. adres Strony i/lub Sklepu, które mają być objęte Usługami;
   4. wybrany Pakiet Abonamentowy;
   5. wybrany Okres Abonamentowy.
  2. zapoznania się z treścią Regulaminu oraz akceptacji jego treści.
 4. Klient na etapie składania Zamówienia ma możliwość zapoznania się z warunkami Regulaminu, które mogą zostać przez Klienta zapisane na trwałym nośniku (opcja zapisu lub wydruku). Poprzez wypełnienie i akceptację formularza Zamówienia, Klient potwierdza zapoznanie się z Regulaminem i wyraża zgodę na związanie się warunkami z niego wynikającymi, co potwierdza zaznaczeniem odpowiedniego pola (checkbox). Potwierdzenie zapoznania się z Regulaminem oraz jego zaakceptowanie jest warunkiem złożenia Zamówienia.
 5. Akceptując Regulamin Klient oświadcza, że posiada status Przedsiębiorcy i w zakresie korzystania z Usług nie jest konsumentem w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. W przypadku Klienta, który jest osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, jest to osoba deklarująca wiek powyżej 16 roku życia.
 6. Po poprawnym wypełnieniu formularza Zamówienia i potwierdzeniu przez Usługodawcę, iż podane dane są prawdziwe, Usługodawca prześle Klientowi na podany przez niego adres e-mail potwierdzenie złożenia Zamówienia, wraz z prośbą o przekazanie Danych Dostępowych do Strony lub Sklepu, celem wykonania przez Usługodawcę bezpłatnego audytu.
 7. Usługodawca niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 7 dni, nawiąże ponowny kontakt z Klientem i potwierdzi warunki świadczenia Usług, akceptując ofertę lub zaproponuje inne warunki świadczenia Usług (art. 4 ust. 2 i 3 Regulaminu) lub odrzuci ofertę, gdy stwierdzi niemożliwość świadczenia Usług.
 8. Zawarcie Umowy następuje z chwilą zaakceptowania przez Klienta drogą e-mailową ostatecznych warunków świadczenia Usług przez Usługodawcę.
 9. Usługi będą świadczone przez Usługodawcę na rzecz Klienta zgodnie z wybranym Pakietem Abonamentowym, Okresem Abonamentowym, treścią niniejszego Regulaminu oraz ewentualnie innymi dodatkowymi ustaleniami Stron.
 10. Świadczenie Usług warunkowane jest płatnością Opłaty Abonamentowej stosownie do treści Artykułu 6 Regulaminu.

 

ARTYKUŁ 4. PAKIETY ABONAMENTOWE, INDYWIDUALNE ZAMÓWIENIA, OKRES ABONAMENTOWY

 1. Pakiety Abonamentowe prezentowane są na stronach Serwisu. Zawartość Pakietów Abonamentowych oraz ich ceny, zawarte są także w Cenniku, który stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
 2. Pakiety Abonamentowe odnoszą się do standardowych tj. najczęściej występujących konfiguracji i funkcjonalności Stron i Sklepów. W oparciu o złożone Zamówienie Usługodawca weryfikuje (w ramach bezpłatnego audytu) czy w odniesieniu do wskazanej Strony lub Sklepu, które mają być objęte Usługami możliwe jest świadczenie Usługi na standardowych warunkach.
 3. W przypadku stwierdzenia, iż świadczenie Usług na rzecz Klienta wymaga złożenia indywidualnego zamówienia, Usługodawca przedstawi Klientowi drogą e-mail konfigurację i wycenę Usługi indywidualnie dobraną do potrzeb Klienta. Zawarcie Umowy w ramach indywidualnego zamówienia, nastąpi po uzgodnieniu przez Strony wszystkich warunków Umowy. Do tak zawartej Umowy zastosowanie znajdują postanowienia niniejszego Regulaminu.
 4. W okresie obowiązywania Umowy Klient może złożyć Usługodawcy Zamówienie obejmujące zmianę wybranego Pakietu Abonamentowego lub Okresu Abonamentowego:
  1. w przypadku gdy takie żądanie dotyczy zmiany Pakietu Abonamentowego od kolejnego Okresu Abonamentowego, zmiana Pakietu Abonamentowego nastąpi poprzez opłacenia kolejnej Opłaty Abonamentowej w odpowiedniej wysokości;
  2. w przypadku gdy takie żądanie dotyczyć będzie aktualnie obowiązującego jeszcze Okresu Abonamentowego, zmiana Pakietu Abonamentowego może nastąpić w drodze indywidualnych uzgodnień Stron.
 5. Do czasu, gdy Klient nie złoży Usługodawcy Zamówienia na zmianę Pakietu Abonamentowego lub Okresu Abonamentowego albo Umowa nie ulegnie rozwiązaniu lub wygaśnięciu, ustalony Pakiet Abonamentowy będzie obowiązywał w kolejnych Okresach Abonamentowych – automatyczne przedłużenie na kolejne Okresy Abonamentowe.
 6. Rezygnacja Klienta z korzystania z Usług w okresie obowiązywania Okresu Abonamentowego nie uprawnia Klienta do żądania zwrotu od Usługodawcy części Opłaty Abonamentowej z tytułu niewykorzystania opłaconych Usług.
 7. Usługodawca świadczy Usługę w odniesieniu do Strony lub Sklepu według stanu i funkcjonalności na dzień zawarcia Umowy – stan ten zostaje utrwalony w ramach audytu, o którym mowa w art. 5 ust. 2 i 3 Regulaminu.
 8. W przypadku gdyby Klient dokonał na Stronie lub Sklepie zmian funkcjonalnych, które skutkowałyby zmianą lub rozbudową funkcjonalności lub obniżeniem bezpieczeństwa:
  1. w przypadku obowiązywania miesięcznego Okresu Abonamentowego – świadczenie Usług w kolejnych Okresach Abonamentowych może być uzależnione przez Usługodawcę od uzgodnienia przez Strony wzrostu Opłaty Abonamentowej, w kolejnych Okresach Abonamentowych. W razie braku uzgodnienia zwiększonej Opłaty Abonamentowej, Usługodawca nie będzie świadczył Usług w odniesieniu do dodatkowych funkcjonalności Strony lub Sklepu, nie ponosi odpowiedzialności za wynikłe z tego tytułu zagrożenia bezpieczeństwa oraz może wypowiedzieć Klientowi Umowę, ze skutkiem natychmiastowym bez obowiązku rozliczania niewykorzystanego Okresu Abonamentowego.
  2. w przypadku obowiązywania rocznego Okresu Abonamentowego – uprawnia Usługodawcę do zawieszenia świadczenia Usług do czasu uzgodnienia przez Strony dodatkowej odpłatności za świadczenie Usług w zmienionym zakresie i zapłaty tej opłaty przez Klienta (opłata dodatkowa). W razie braku uzgodnienia dodatkowej opłaty Usługodawca może wypowiedzieć Klientowi Umowę, ze skutkiem natychmiastowym bez obowiązku rozliczania niewykorzystanego Okresu Abonamentowego.

 

ARTYKUŁ 5. SZCZEGÓŁOWE ZASADY ŚWIADCZENIA USŁUG

 1. Przed rozpoczęciem świadczenia Usługi Usługodawca wykonuje audyt Strony lub Sklepu, który ma na celu zinwentaryzowanie stanu Strony lub Sklepu na dzień wykonywania audytu.
 2. W ramach audytu Usługodawca dokumentuje aktualne wersje oprogramowania, motywów oraz wtyczek. Usługodawca zastrzega, iż w przypadku wtyczek lub motywów, które są odpłatne, Usługodawca nie świadczy Usługi w stosunku do wtyczek lub motywów które nie posiadają wpisanego klucza licencyjnego.
 3. W ramach audytu Usługodawca weryfikuje także poziom bezpieczeństwa hostingu/serwera, na którym znajduje się Strona lub Sklep. W przypadku gdy hosting/serwer nie zapewnia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa, a Klient nie zdecyduje się na zmianę hostingu/serwera na bezpieczny, Usługodawca uprawniony będzie do odrzucenia oferty zawarcia Umowy.
 4. Klient upoważnia Usługodawcę do zainstalowania oraz utrzymywania przez okres obowiązywania Umowy w panelu wtyczek, w postaci ManageWP Worker oraz WP Activity Log lub innych o podobnych funkcjonalnościach – wtyczki zostaną usunięte z chwilą rozwiązania Umowy.
 5. Usługodawca w celu zapewnienia bezpieczeństwa, zastrzega sobie prawo do monitorowania działania Klienta w kokpicie WP za pomocą wtyczki WP Activity Log lub innej o podobnej funkcjonalności. Klient akceptuje, iż wtyczka będzie rejestrować podejmowane w kokpicie WP działania, w tym zawierać będzie dane powiązane z adresami IP, z których Klient łączy się ze Stroną lub Sklepem Internetowym. Dane te będą wykorzystywane wyłącznie w celu realizacji Umowy.
 6. Klient zobowiązuje się do zachowania następujących środków bezpieczeństwa w zakresie objętej Usługą Strony Internetowej i/lub Sklepu Internetowego:
  1. Klient korzystać będzie z dwuetapowej weryfikacji podczas logowania dla każdego posiadanego przez siebie konta Administratora;
  2. Klient korzystać będzie z konta Administratora kokpitu WordPress założonego mu przez Usługodawcę (o ile w wyniku przeprowadzonego audytu Usługodawca zdecyduje, że wymagają tego względy bezpieczeństwa; nazwa użytkownika konta Administratora będzie miała wtedy postać adresu e-mail).
 7. Niezapewnienie przez Klienta środków bezpieczeństwa wskazanych w ust. 6 powyżej spowoduje, iż Usługodawca nie będzie ponosił odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Usługi wynikłe, chociażby pośrednio, z naruszenia tego obowiązku Klienta.
 8. Usługodawca w ramach Usług świadczy usługi o charakterze starannego działania, przez co rozumie się podjęcie profesjonalnych działań mających na celu zapewnienie maksymalnego możliwego poziomu bezpieczeństwa Strony lub Sklepu Klienta. Z technicznych przyczyn nie jest możliwe zagwarantowanie przez Usługodawcę bezpieczeństwa w każdym przypadku. Usługodawca zwolniony będzie z odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Usługi, jeżeli wykaże, iż w ramach swoich obowiązków wykazał się należytą starannością.
 9. W odniesieniu do Usług aktualizacji, Usługodawca po każdej aktualizacji, w miarę posiadanych możliwości, zweryfikuje poprawność działania Strony lub Sklepu. Ostateczna weryfikacja poprawności funkcjonowania należy jednak do Klienta, który w przypadku stwierdzenia wadliwości w działaniu, niezwłocznie poinformuje o tym fakcie Usługodawcę, celem podjęcia odpowiednich działań naprawczych. Usługodawca zobowiązuje się do reakcji na zgłoszenie Klienta w ciągu maksymalnie 24 godzin w dni robocze.
 10. W przypadku gdy na stronie Klienta są zainstalowane wtyczki WPML lub Advanced Custom Fields PRO, Usługodawca wykorzysta posiadany przez siebie dla tych wtyczek klucz licencyjny do licencji deweloperskiej (jeśli Klient nie posiada własnego klucza licencyjnego), który zapewni Klientowi licencję na wskazane wtyczki na okres obowiązywania umowy, a Usługodawcy umożliwi świadczenie Usług.
 11. W okresie świadczenia Usług, Klient zobowiązuje się uprzednio uzgadniać z Usługodawcą wszelkie istotne decyzje odnoszące się do Strony lub Sklepu w tym w szczególności: dodawanie lub modyfikowanie nowych funkcjonalności, wtyczek, motywów, dokonywanie istotnych zmian konfiguracyjnych Strony lub zmian dostawcy hostingu lub serwera. Dokonanie zmian w tym zakresie może skutkować skorzystaniem przez Usługodawcę z uprawnienia do zmiany wysokości Opłaty Abonamentowej od kolejnego Okresu Abonamentowego lub wystąpieniem podstawy do żądania opłaty dodatkowej, na zasadach opisanych w art. 4 ust. 8 Regulaminu.
 12. W przypadku włamania lub nieautoryzowanego dostępu do serwisu www Klienta przez osoby trzecie, na żądanie ujawnienia zawartości logów systemowych na hostingu przedstawione przez uprawnione organy, Klient powinien skontaktować się z hostingodawcą. Usługodawca nie odpowiada za nadzór i nie prowadzi monitoringu logów systemowych na hostingu (za to odpowiedzialny jest hostingodawca).
 13. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za sytuację gdy świadczenie przez niego Usług w całości lub w części nie będzie możliwe z powodu stosowanych przez wybranego przez Klienta dostawcę hostingu rozwiązań technicznych, które blokują lub usuwają stosowane przez Usługodawcę rozwiązanie do backupów i aktualizacji wtyczek oraz system CMS. W takiej sytuacji:
  1. Świadczenie Usług przez Usługodawcę zostanie zawieszone do czasu ustania tej przeszkody w świadczeniu Usług, co nie wpływa jednak na obowiązek płatności przez Klienta Opłaty Abonamentowej oraz na upływ Okresu Abonamentowego.
  2. Klient zobowiązany jest poinformować Usługodawcę o usunięciu przeszkody w świadczeniu Usług, celem przywrócenia ich realizacji przez Usługodawcę.

 

ARTYKUŁ 6. OPŁATA ABONAMENTOWA

 1. Opłata Abonamentowa stanowi wynagrodzenie Usługodawcy za świadczenie Klientowi Usług w ramach wybranego Pakietu Abonamentowego. Opłata Abonamentowa należna jest za każdy kolejny Okres Abonamentowy.
 2. W przypadku gdy Klient wybierze:
  1. miesięczny Okres Abonamentowy –  Opłata Abonamentowa za pierwszy miesiąc zostanie ustalona proporcjonalnie w stosunku do liczby dni kalendarzowych pozostałych do końca danego miesiąca kalendarzowego;
  2. roczny Okres Abonamentowy –  Opłata Abonamentowa obejmuje rok i kończy się z upływem dnia, który datą odpowiada początkowemu dniowi terminu, a gdyby takiego dnia w ostatnim miesiącu nie było – w ostatnim dniu tego miesiąca.
 3. Opłata Abonamentowa opłacana jest z góry za każdy kolejny Okres Abonamentowy na podstawie faktury VAT z terminem płatności wynoszącym 7 dni od dnia jej wystawienia.
 4. W przypadku miesięcznego Okresu Abonamentowego faktura wystawiana będzie pierwszego dnia świadczenia Usług (za niepełny miesiąc), a potem pierwszego dnia każdego kolejnego miesiąca. W przypadku rocznego Okresu Abonamentowego faktura wystawiana będzie pierwszego dnia każdego rocznego Okresu Abonamentowego.
 5. Faktury VAT będą przesyłane na adres e-mail Klienta wskazany do kontaktu.
 6. Klient zobowiązuje się do zapłaty Usługodawcy należnej mu Opłaty Abonamentowej, w terminie wynikającym z faktury VAT na rachunek bankowy Usługodawcy tam wskazany. Za dzień zapłaty przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego Usługodawcy pełną kwotą należności.
 7. W przypadku opóźnienia w płatności faktury VAT Usługodawca uprawniony jest do naliczania odsetek ustawowych za opóźnienia w transakcjach handlowych.
 8. Brak terminowej zapłaty Opłaty Abonamentowej w pełnej wysokości może spowodować, że świadczenie Usług zostanie Klientowi zawieszone.
 9. Klient oświadcza, że jest uprawniony do otrzymywania faktur VAT i upoważnia Usługodawcę do wystawiania faktur VAT bez podpisu odbiorcy oraz przesłania jej na adres e-mail Klienta wskazany do kontaktu.
 10. Klient zobowiązuje się do nie regulowania Opłaty Abonamentowej w drodze płatności podzielonej (split payment).

 

ARTYKUŁ 7. DANE OSOBOWE

 1. Podanie przez Klienta danych osobowych na etapie składania Zamówienia jest dobrowolne, jednakże jest niezbędne w celu złożenia Zamówienia. Podane przez Klienta w procesie składania Zamówienia dane osobowe będą przetwarzane przez Usługodawcę w celu nawiązania i/lub realizacji Umowy.
 2. Szczegółowe informacje w przedmiocie przetwarzania danych osobowych spełniające wymóg obowiązku informacyjnego z RODO znajdują się w Polityce Prywatności pod adresem: https://protectwp.pl/polityka-prywatnosci/.
 3. W przypadku gdy dojdzie do zawarcia Umowy, Klient jako administrator danych osobowych powierza Usługodawcy na podstawie przepisów RODO przetwarzanie Danych Klienta, które mają charakter danych osobowych w zakresie określonym niniejszym Regulaminem.
 4. Powierzenie przetwarzania danych następuje wyłączenie w celu wykonania Usługi. Usługodawca będzie przetwarzał dane osobowe wyłącznie w celu i w zakresie niezbędnym do wykonania Umowy.
 5. Usługodawca oświadcza, że dysponuje środkami umożliwiającymi prawidłowe przetwarzanie danych osobowych powierzonych przez administratora, w zakresie i celu określonym Umową.
 6. Usługodawca zobowiązuje się:
  1. podejmować wszelkie środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić odpowiedni stopień bezpieczeństwa, w tym środki o których mowa w art. 32 RODO ;
  2. uwzględniając charakter przetwarzania oraz dostępne mu informacje, pomaga Klientowi wywiązać się z obowiązków określonych w art. 32–36 RODO;
  3. pomagać Klientowi, poprzez odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, w wywiązywaniu się z  obowiązku odpowiadania na żądanie osoby, której dane dotyczą, w zakresie wykonywania jej praw określonych w art. 15-22 RODO;
  4. udostępniać Klientowi wszelkie informacje niezbędne do wykazania spełnienia obowiązków określonych art. 28 RODO oraz umożliwiać Klientowi lub audytorom przez niego upoważnionym przeprowadzanie audytów, w tym inspekcji.
  5. usunąć lub zwrócić po zakończeniu Umowy, zależnie od decyzji Klienta, wszelkie dane osobowe oraz usunąć wszelkie ich kopie, o ile Usługodawca nie będzie posiadał innej niż niniejsza Umowa podstawy do przetwarzania danych;
  6. informować niezwłocznie Klienta, jeżeli zdaniem Usługodawcy wydane mu polecenie stanowi naruszenie RODO lub innych przepisów o ochronie danych;
  7. stosować się do ewentualnych wskazówek lub zaleceń, wydanych przez organ nadzoru lub unijny organ doradczy zajmujący się ochroną danych osobowych, po uprzednim poinformowaniu Klienta.
 7. Usługodawca nie jest zobowiązany do wykonania polecenia Klienta dotyczącego stosowanych środków zabezpieczenia  danych osobowych, w sytuacji gdyby ich zastosowanie mogło spowodować zagrożenie bezpieczeństwa danych osobowych.
 8. Strony uznają niniejszą Umowę za udokumentowane polecenie Administratora w rozumieniu art. 28 ust. 3 lit. a w związku z art. 29 RODO. Usługodawca będzie przetwarzać dane osobowe zgodnie z tym poleceniem. Polecenie dotyczy Usługodawcy oraz osób działających z jego upoważnienia.
 9. Usługodawca informuje, iż w ramach korzystania przez niego z usług podmiotów trzecich, w tym w zakresie podpowierzenia przetwarzania danych osobowych, dane osobowe mogą być przekazywane do państwa trzeciego (podmioty spoza UE). Odnosi się to do dostawców usług w zakresie hostingu kopii bezpieczeństwa Danych Klienta. Usługodawca gwarantuje, iż korzystać będzie z usług tylko takich podmiotów, które podlegają prawu zapewniającemu odpowiedni stopień ochrony danych osobowych. Usługodawca będzie korzystał z usług dostawców gwarantujących odpowiedni stopień ochrony danych, co znajdzie potwierdzenie w deklaracjach dostawców w zakresie poszanowania prywatności i praw wynikających z RODO lub będzie potwierdzone standardowymi klauzulami umownymi lub innymi decyzjami Komisji Europejskiej.
 10. Klient upoważnia Usługodawcę do nadawania upoważnień do przetwarzania danych osobowych wyłącznie osobom o odpowiednich kwalifikacjach i odpowiednio przeszkolonych do prawidłowego wykonania Umowy oraz jednocześnie osobom, które zapewnią zachowanie poufności powierzonych danych osobowych. Usługodawca we własnym zakresie prowadzi wykaz upoważnionych osób. Usługodawca na żądanie Klienta w terminie 14 dni od daty jego otrzymania, przekaże informacje o osobach upoważnionych.
 11. Poprzez zawarcie Umowy Klient udziela Usługodawcy zgody na podpowierzenie przetwarzania danych osobowych na rzecz: Responsivo Przemysław Rąk, NIP: 953-254-72-02; GoDaddy.com LLC oraz Dropbox International Unlimited Company (Podprocesorzy). Niezależnie od tego Klient udziela Usługodawcy ogólnej pisemnej zgody na podpowierzenie przetwarzania danych osobowych na rzecz innych podmiotów przy zastosowaniu następującej procedury: Usługodawca poinformuje Klienta o zamiarze podpowierzenia przetwarzania danych osobowych oraz o dodaniu lub zastąpieniu podprocesora, ze wskazaniem celu i zakresu podpowierzenia przetwarzania danych osobowych oraz z oznaczeniem podprocesora, dając tym samym Klientowi możliwość wyrażenia sprzeciwu. Nie zgłoszenie sprzeciwu przez Klienta w terminie 14 dni od daty otrzymania powiadomienia, o którym mowa powyżej, traktuje się jako udzielenie zgody.

 

ARTYKUŁ 8. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za:
  1. prawidłowość podanych przez siebie danych w ramach Zamówienia;
  2. wybór właściwego Pakietu Abonamentowego;
  3. działania podejmowane samodzielnie lub przez inne osoby na Stronie lub Sklepie Internetowym;
  4. udostępnienie Danych Dostępowych innym osobom oraz za poziom bezpieczeństwa stosowanych przez Klienta Danych Dostępowych.
 2. Usługodawca nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za wystąpienie wadliwości działania Strony lub Sklepu Internetowego:
  1. w sytuacji gdy dochował należytej staranności przy realizacji swoich zobowiązań wynikających z Umowy;
  2. gdy Strona lub Sklep nie działa z przyczyn leżących po stronie dostawcy hostingu lub innego podmiotu odpowiedzialnego za techniczną stronę funkcjonowania;
  3. za błędy w działaniu wynikłe z modyfikacji Strony lub Sklepu Internetowego lub ustawień dokonanych samodzielnie przez Klienta lub podmiot trzeci działający na jego zlecenie;
  4. za nieprawidłowe działanie Strony lub Sklepu wynikłe z niezapewnienia przez Klienta wymaganych parametrów technicznych np. w zakresie hostingu;
  5. w sytuacji zmiany przez Klienta w okresie świadczenia Usług dostawcy usług hostingu lub serwera lub zainstalowania nieuzgodnionych wtyczek, które obniżą poziom bezpieczeństwa Strony lub Sklepu,
  6. za udostępnianie przez Klienta osobom trzecim Danych Dostępowych ani za ich złamanie i wynikające stąd skutki;
  7. z powodu cyberataku na Stronę lub Sklep lub serwer na którym są umieszczone;
  8. z powodu siły wyższej opisanej w Artykule 11 Umowy.
 3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za gromadzone oraz publikowane za pomocą Strony lub Sklepu Internetowego przez Klienta treści oraz dane i nie wykonuje jakiejkolwiek kontroli działań Klienta w tym zakresie.
 4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody polegające na utracie danych, kosztach związanych z ich odtworzeniem oraz niemożnością korzystania z danych utraconych przez Klienta w trakcie wykonywania Umowy. W sytuacji gdyby doszło do utraty danych, Usługodawca zobowiązany będzie do odtworzenia ostatniej działającej kopii zapasowej. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za utracone dane w okresie pomiędzy terminowym wykonaniem kopii zapasowej, a datą ich utraty.
 5. Usługodawca ponosi pełną i nieograniczoną odpowiedzialność w sytuacji, gdy odpowiedzialność taką przewidują bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa. W pozostałych przypadkach odpowiedzialność Usługodawcy, niezależnie od podstawy prawnej jej dochodzenia, ograniczona jest wyłącznie do strat rzeczywistych, z tym zastrzeżeniem, że łączna odpowiedzialność Usługodawcy na podstawie Umowy nie przekroczy kwoty równej wartości sumie zapłaconego przez Klienta na rzecz Usługodawcy wynagrodzenia, w okresie roku od dnia wystąpienia szkody. Odpowiedzialność za utracone korzyści (przychody lub klientów) jest wyłączona.

 

ARTYKUŁ 9. ZAWIESZENIE ŚWIADCZENIA USŁUG ORAZ ROZWIĄZANIE UMOWY

 1. W przypadku gdy pomiędzy Stronami dojdzie do zawarcia Umowy, Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony.
 2. W przypadku miesięcznego Okresu Abonamentowego, Każda ze Stron może wypowiedzieć Umowę z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.
 3. W przypadku rocznego Okresu Abonamentowego, Każda ze Stron może wypowiedzieć Umowę w dowolnym momencie, ze skutkiem na koniec Okresu Abonamentowego.
 4. Umowa może zostać rozwiązana za porozumieniem Stron w każdym czasie.
 5. Usługodawca ma prawo zawiesić Klientowi świadczenie Usług w przypadku naruszenia przez niego postanowień Umowy lub Regulaminu, a w szczególności w następujących sytuacjach:
  1. Klient nie opłaci w terminie, w pełnej wysokości Opłaty Abonamentowej
  2. Klient lub inne osoby naruszają zasady bezpieczeństwa wskazane w Artykule 5 Regulaminu.
 6. W przypadku zawieszenia świadczenia Usług, Klientowi nie przysługuje zwrot Opłaty Abonamentowej za czas pozostawania w zawieszeniu lub niewykorzystany czas świadczenia Usług.
 7. W przypadku gdy Usługodawca nie będzie w stanie realizować Usług z przyczyn leżących po stronie Klienta (niemożliwość świadczenia), Usługodawca zwolniony będzie ze świadczenia Usług do czasu ustania stanu niemożliwości świadczenia. Niemożliwość świadczenia nie powoduje zawieszenia biegu Okresu Abonamentowego i w związku z tym Klient nie jest uprawniony do żądania zwrotu Opłaty Abonamentowej za brak świadczenia Usług. Dotyczy to zwłaszcza sytuacji gdy Strona lub Sklep nie działa np. z powodu braku opłacenia przez Klienta hostingu lub domeny.
 8. Umowa może być rozwiązana przez Usługodawcę, bez okresu wypowiedzenia (w trybie natychmiastowym) oraz obowiązku naprawienia przez Usługodawcę jakiejkolwiek szkody, w przypadku:
  1. gdy Klient opóźnia się z zapłatą Opłaty Abonamentowej, powyżej 21 dni;
  2. gdy Klient narusza jakiekolwiek warunki Umowy lub Regulaminu.
 9. W przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia Umowy, Usługodawca według własnego wyboru, zobowiązany będzie do zwrotu wszelkich posiadanych od Klienta materiałów lub do ich trwałego usunięcia, za wyjątkiem materiałów i informacji niezbędnych do wykazania należytej realizacji Umowy na rzecz Klienta.
 10. Obowiązek usunięcia kont i dostępów Usługodawcy do kont Klienta, leży po stronie Klienta.

 

ARTYKUŁ 10. WYMAGANIA TECHNICZNE

 1. Dla prawidłowego działania Serwisu nie jest koniecznie spełnienie szczególnych wymogów przez komputer lub inne urządzenie użytkownika. Wystarczające są:
  1. dostęp do Internetu,
  2. standardowy system operacyjny,
  3. standardowa i aktualna przeglądarka internetowa,
  4. aktywny adres e-mail – wyłącznie do złożenia Zamówienia.
 2. Samo przeglądanie zawartości Serwisu możliwe jest anonimowo, tj. bez konieczności podawania jakichkolwiek danych. Złożenie Zamówienia za pośrednictwem Serwisu wymaga podania danych wskazanych w Artykule 3.
 3. W sytuacji, gdy Klient napotka na problemy techniczne z dostępem do Serwisu lub jego poszczególnymi funkcjonalnościami może przesłać zgłoszenie do Usługodawcy na adres e-mail: kontakt@protectwp.pl.
 4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości korzystania przez Klienta z Serwisu w następstwie niespełnienia przez Klienta wymagań technicznych.

 

ARTYKUŁ 11. SIŁA WYŻSZA

 1. Strony są zwolnione od odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy, jeżeli na realizację jej postanowień miała wpływ siła wyższa.
 2. Przez pojęcie siły wyższej Strony zgodnie rozumieją zdarzenie nagłe, zewnętrzne, niemożliwe do przewidzenia i niezależne od Stron, któremu nie można zapobiec, ani przeciwdziałać przy zachowaniu należytej staranności, a w szczególności: atak hakerski, klęski żywiołowe lub stany nadzwyczajne jak np. stan pandemii lub epidemii; niezapowiedziane przerwy w dostawie energii elektrycznej; strajki o zasięgu krajowym; akty władzy państwowej np. stan wojenny, stan wyjątkowy; działania wojenne, akty sabotażu i terroryzmu; blokady i embarga niezależnie od ich statusu prawnego.
 3. W przypadku wystąpienia siły wyższej Strona dotknięta jej działaniem, niezwłocznie, nie później jednak, niż w ciągu dwóch dni od kiedy nawiązanie komunikacji stanie się możliwe, przekaże drugiej Stronie pisemną informację o zaistnieniu siły wyższej i jej przewidywanych skutkach dla realizacji Umowy oraz, o ile będzie to możliwe, przedstawi niebudzące wątpliwości dokumenty potwierdzające jej wystąpienie.
 4. Strony niezwłocznie, lecz nie później niż w ciągu pięciu dni roboczych od dnia otrzymania powyższej informacji uzgodnią tryb dalszego postępowania w przedmiocie realizacji Umowy

 

ARTYKUŁ 12. REKLAMACJE

 1. Klient może złożyć do Usługodawcy reklamację na działanie Serwisu lub wykonane Usługi w formie wiadomości e-mail na adres e-mail: kontakt@protectwp.pl, z dopiskiem „Reklamacja”. Reklamacja powinna zawierać co najmniej dane Klienta, adres e-mail do kontaktu, opis zgłaszanych zastrzeżeń oraz oczekiwany sposób rozstrzygnięcia sprawy.
 2. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia dla prawidłowego jej rozpatrzenia, Usługodawca zwróci się do składającego reklamację na adres e-mail podany do kontaktu, o ich uzupełnienie we wskazanym zakresie i terminie. Nastąpi to przed rozpoczęciem procesu rozpatrzenia reklamacji.
 3. Usługodawca rozpatruje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci. Odpowiedź na reklamację wysyłana będzie na wskazany przez Klienta adres e-mail do kontaktu.

 

ARTYKUŁ 13. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Wszelkie spory związane z realizacją Umowy będą rozstrzygane przez sąd miejscowo właściwy dla siedziby Usługodawcy.
 2. Usługodawca ma prawo wprowadzać w każdym czasie zmiany do Regulaminu. W przypadku zmiany Regulaminu Usługodawca zawiadomi Klientów, którzy posiadają aktywne Pakiety Abonamentowe. Zawiadomienie zawierać będzie informacje o zakresie zmian, pełną treść nowego Regulaminu oraz datę wejścia w życie nowego Regulaminu (nie wcześniej niż 2 tygodnie od zawiadomienia o zmianie). W przypadku gdy zmiana Regulaminu wiązać będzie się ze zmianą treści Cennika, zmiana ta może wejść w życie nie wcześniej niż w kolejnym Okresie Abonamentowym Klienta.
 3. Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu jest w części lub całości nieważne z powodu jego niezgodności z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, to Regulamin w pozostałej części pozostaje w mocy i interpretuje się go w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa tak, aby zachować możliwie najwierniej sens postanowienia nieważnego.
 4. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w tym Kodeksu Cywilnego, Ustawy Prawo Autorskie i prawa pokrewne, Ustawy o Świadczeniu Usług Drogą Elektroniczną oraz Ustawy o Ochronie Danych Osobowych, a także przepisy RODO.

 

Załącznik nr 1 do regulaminu

Cennik

 

Protect Mini

Pakiet zawiera:

 • Regularne kopie bezpieczeństwa – Wykonujemy regularne kopie bezpieczeństwa całej witryny internetowej (core CMS, wtyczki, motywy, baza danych). Backup przechowywany jest w bezpiecznym miejscu – chmura AWS (Amazon Web Services). Kopia wykonywana jest codziennie i przechowywana do 30 dni wstecz.
 • Aktualizacje systemu WordPress – Aktualizacja systemu CMS WordPress wykonywana jest maksymalnie raz na 2 tygodnie – z wyjątkiem poprawek bezpieczeństwa, które wykonujemy od razu, kiedy się pojawią – po to, aby twoja strona www była zawsze aktualna i bezpieczna.
 • Aktualizacje wtyczek i motywów – Wykonujemy aktualizację wtyczek i motywów zainstalowanych w systemie CMS WordPress maksymalnie raz na 2 tygodnie. W razie pojawienia się podatności (luki w zabezpieczeniach) we wtyczce lub motywie, daną aktualizację wykonujemy od razu.
 • Podstawowe zabezpieczenia – Na samym początku współpracy wdrażamy podstawową wersję naszych autorskich zabezpieczeń strony.
 • Maksymalnie 1 dodatkowa wersja językowa strony – W ramach pakietu Protect Mini obsługujemy strony z maksymalnie 1 dodatkową wersją językową, czyli np. wersja polska i wersja angielska.
 • Comiesięczny przegląd wtyczek – Raz w miesiącu wykonujemy przegląd zainstalowanych w systemie CMS WordPress wtyczek. Jeżeli uznamy, że jakaś wtyczka przestała, naszym zdaniem, spełniać standardy bezpieczeństwa, to prześlemy Klientowi naszą rekomendację. Rekomendacja ta może obejmować instalację innej, podobnej wtyczki lub stworzenie zamiast niej autorskiego rozwiązania. Decyzję o wdrożeniu rekomendacji każdorazowo podejmuje Klient. Wdrożenie wskazanych rozwiązań może się wiązać z dodatkową opłatą. Dzięki przeglądowi wtyczek mamy większą kontrolę nad bezpieczeństwem strony.
 • Raport z aktualizacji (standardowy) – Po każdej wykonanej przez nas aktualizacji otrzymasz natychmiast szczegółowy raport w wersji standardowej.

Cena pakietu: od 89 zł netto (płatność miesięczna), od 979 zł netto (płatność roczna)


Do pakietu Protect Mini można dokupować także następujące dodatki, płatne na podstawie oddzielnej faktury.

 • Optymalizacja prędkości strony pod Core Web Vitals– cena od 449 zł netto
 • Rozbudowa strony, w tym również aktualizowanie treści strony – cena 120 zł netto za każdą rozpoczętą godzinę pracy

Całkowity koszt, zakres pracy oraz termin jej wykonania będzie każdorazowo uzgadniany indywidualnie z Klientem.


 

Protect Standard

Pakiet zawiera:

 • Regularne kopie bezpieczeństwa – Wykonujemy regularne kopie bezpieczeństwa całej witryny internetowej (core CMS, wtyczki, motywy, baza danych). Backup przechowywany jest w bezpiecznym miejscu – chmura AWS (Amazon Web Services). Kopia wykonywana jest codziennie i przechowywana do 60 dni wstecz.
 • Aktualizacje systemu WordPress – Aktualizacja systemu CMS WordPress wykonywana jest maksymalnie raz w tygodniu – z wyjątkiem poprawek bezpieczeństwa, które wykonujemy od razu, kiedy się pojawią – po to, aby twoja strona www była zawsze aktualna i bezpieczna.
 • Aktualizacje wtyczek i motywów – Wykonujemy aktualizację wtyczek i motywów zainstalowanych w systemie CMS WordPress maksymalnie raz w tygodniu. W razie pojawienia się podatności (luki w zabezpieczeniach) we wtyczce lub motywie, daną aktualizację wykonujemy od razu.
 • Zaawansowane zabezpieczenia – Na samym początku współpracy wdrażamy zaawansowaną wersję naszych autorskich zabezpieczeń strony.
 • Maksymalnie 2 dodatkowe wersje językowe strony – W ramach pakietu Protect Standard obsługujemy strony z maksymalnie 2 dodatkowymi wersjami językowymi, czyli np. wersja polska, wersja angielska i wersja niemiecka.
 • Comiesięczny przegląd wtyczek – Raz w miesiącu wykonujemy przegląd zainstalowanych w systemie CMS WordPress wtyczek. Jeżeli uznamy, że jakaś wtyczka przestała, naszym zdaniem, spełniać standardy bezpieczeństwa, to prześlemy Klientowi naszą rekomendację. Rekomendacja ta może obejmować instalację innej, podobnej wtyczki lub stworzenie zamiast niej autorskiego rozwiązania. Decyzję o wdrożeniu rekomendacji każdorazowo podejmuje Klient. Wdrożenie wskazanych rozwiązań może się wiązać z dodatkową opłatą. Dzięki przeglądowi wtyczek mamy większą kontrolę nad bezpieczeństwem strony.
 • Raport z aktualizacji (standardowy) – Po każdej wykonanej przez nas aktualizacji otrzymasz natychmiast szczegółowy raport w wersji standardowej.
 • Monitoring antywirusowy – Raz w tygodniu wykonujemy skanowanie antywirusowe strony, a także nieustannie monitorujemy internet pod kątem pojawiania się nowych zagrożeń i luk w zabezpieczeniach (podatności).
 • Opieka nad WooCommerce – W ramach pakietu Protect Standard obsługujemy również strony zawierające wtyczkę sklepową WooCommerce.

Cena pakietu: od 149 zł netto (płatność miesięczna), od 1639 zł netto (płatność roczna)

Dopłata za opiekę nad WooCommerce: od 50 zł netto (płatność miesięczna), od 550 zł netto (płatność roczna)


Do pakietu Protect Standard można dokupować także następujące dodatki, płatne na podstawie oddzielnej faktury.

 • Optymalizacja prędkości strony pod Core Web Vitals– cena od 299 zł netto
 • Rozbudowa strony, w tym również aktualizowanie treści strony – cena 100 zł netto za każdą rozpoczętą godzinę pracy

Całkowity koszt, zakres pracy oraz termin jej wykonania będzie każdorazowo uzgadniany indywidualnie z Klientem.


 

Protect Max

Pakiet zawiera:

 • Regularne kopie bezpieczeństwa – Wykonujemy regularne kopie bezpieczeństwa całej witryny internetowej (core CMS, wtyczki, motywy, baza danych). Backup przechowywany jest w bezpiecznym miejscu – chmura AWS (Amazon Web Services). Kopia wykonywana jest codziennie i przechowywana do 90 dni wstecz.
 • Aktualizacje systemu WordPress – Aktualizacja systemu CMS WordPress wykonywana jest maksymalnie raz w tygodniu – z wyjątkiem poprawek bezpieczeństwa, które wykonujemy od razu, kiedy się pojawią – po to, aby twoja strona www była zawsze aktualna i bezpieczna.
 • Aktualizacje wtyczek i motywów – Wykonujemy aktualizację wtyczek i motywów zainstalowanych w systemie CMS WordPress maksymalnie raz w tygodniu. W razie pojawienia się podatności (luki w zabezpieczeniach) we wtyczce lub motywie, daną aktualizację wykonujemy od razu.
 • Zaawansowane zabezpieczenia – Na samym początku współpracy wdrażamy zaawansowaną wersję naszych autorskich zabezpieczeń strony.
 • Bez limitu wersji językowych strony – W ramach pakietu Protect Max obsługujemy strony z nielimitowaną liczbą wersji językowych.
 • Comiesięczny przegląd wtyczek – Raz w miesiącu wykonujemy przegląd zainstalowanych w systemie CMS WordPress wtyczek. Jeżeli uznamy, że jakaś wtyczka przestała, naszym zdaniem, spełniać standardy bezpieczeństwa, to prześlemy Klientowi naszą rekomendację. Rekomendacja ta może obejmować instalację innej, podobnej wtyczki lub stworzenie zamiast niej autorskiego rozwiązania. Decyzję o wdrożeniu rekomendacji każdorazowo podejmuje Klient. Wdrożenie wskazanych rozwiązań może się wiązać z dodatkową opłatą. Dzięki przeglądowi wtyczek mamy większą kontrolę nad bezpieczeństwem strony.
 • Raport z aktualizacji (zaawansowany) – Po każdej wykonanej przez nas aktualizacji otrzymasz natychmiast szczegółowy raport w wersji zaawansowanej.
 • Monitoring antywirusowy – Raz w tygodniu wykonujemy skanowanie antywirusowe strony, a także nieustannie monitorujemy internet pod kątem pojawiania się nowych zagrożeń i luk w zabezpieczeniach (podatności).
 • Opieka nad WooCommerce – W ramach pakietu Protect Max obsługujemy również strony zawierające wtyczkę sklepową WooCommerce.
 • Monitoring działania serwisu www – Nieustannie monitorujemy prawidłowość działania strony internetowej, a w razie stwierdzenia niedostępności strony, natychmiast reagujemy.
 • Analiza struktury linków – Raz dziennie sprawdzamy prawidłowość działania linków na stronie (sprawdzamy maksymalnie 10 tysięcy linków), co pozwala szybko wykryć ewentualne problemy. Jest to ważne z punktu widzenia SEO.

Cena pakietu: od 199 zł netto (płatność miesięczna), od 2189 zł netto (płatność roczna)

Dopłata za opiekę nad WooCommerce: od 50 zł netto (płatność miesięczna), od 550 zł netto (płatność roczna)


Do pakietu Protect Max można dokupować także następujące dodatki, płatne na podstawie oddzielnej faktury.

 • Optymalizacja prędkości strony pod Core Web Vitals– cena od 200 zł netto
 • Rozbudowa strony, w tym również aktualizowanie treści strony – cena 80 zł netto za każdą rozpoczętą godzinę pracy

Całkowity koszt, zakres pracy oraz termin jej wykonania będzie każdorazowo uzgadniany indywidualnie z Klientem.


 

Skontaktuj się